Nytt allmänt råd för enskilda avlopp

Den 30 april i år trädde ett nytt allmänt råd i kraft för enskilda avlopp. Regelverket vi förhåller oss till heter numera: Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten.

Som vägledning för tillståndsprövningen av små avloppsanläggningar gav Naturvårdsverket 2006 ut ett allmänt råd (NFS 2006:7). Havs- och vattenmyndigheten har sedan 2011 övertagit Naturvårdsverket roll som tillsynsvägledande nationell myndighet för små avloppsanläggningar. Havs-och vattenmyndigheten har nu uppdaterat de allmänna råden och publicerar dem i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling.

 

Ändringar i den nya versionen av de allmänna råden görs för att de inte ska strida mot byggproduktförordningen, som har till syfte att undanröja handelshinder för byggprodukter.

De ändringar som har gjorts är bland annat ett tillägg med förklarande text som ska göra det lättare för kommunerna som prövningsmyndigheter att pröva ansökningar om avloppsanläggningar utan att bryta mot byggproduktförordningen samt att begreppet BOD5 införs i de allmänna råden. Det är enligt harmoniserad standard möjligt att redovisa biokemisk syreförbrukning även i detta mått liksom i BOD7, som är det enda mått som tidigare angivits i de allmänna råden.